För bostadsrättsföreningar

Vi är specialister på omvandla olönsamma ytor i bostadsrättsföreningar till nya unika boenden. I en bostadsrättsförening finns det många viljor och varierande kunskapsnivå om fastigheter och byggnation. Därför är det extra viktigt att vara pedagogisk och informativ under processens gång med vad som händer i huset. Därför har alltid medlemmar en kontaktperson under projektets gång, får löpande information gällande tidsplaner och pågående arbeten. Vi ställer givetvis upp på att ha ett informationsmöte om det önskas från föreningens sida där medlemmar har möjlighet att ställa frågor.


Många gånger har föreningar behov av att göra vissa renoveringsarbeten i samband med ombyggnationer på huset. Detta är något vi också har möjlighet att hjälpa till med för att få till en så bra helhetsbild som möjligt.

Processen i korthet

Om föreningen är nyfiken att undersöka vilka möjligheter som finns kontaktar ni oss för ett förutsättningslöst möte. Vi bokar ett möte där vi på plats tillsammans med er går igenom vilka förutsättningar som finns i er förening att bygga nya bostäder.

Efter vi har sammanställt informationen från platsbesöket och tagit fram underlag från stadsbyggnadskontoret så presenterar vi vilka möjligheter föreningen har på ett styrelsemöte. I samband med presentationen får också styrelsen ett anbud från oss med de förutsättningar som finns för ombyggnationen.

Om det efter presentationen är intressant att gå vidare måste det finnas ett stämmobeslut att styrelsen får konvertera delar av föreningens hus till nya bostäder. Antingen tas frågan upp på årsstämman alternativt kallas det till en extrastämma där medlemmarna kan rösta.

Fördelar för bostadsrättsföreningen

Ökade intäkter till föreningen

Om det blir fler lägenheter i föreningen innebär det att det inkommer ytterligare månadsavgifter. Detta stärker föreningens ekonomi för all framtid och föreningen får mer pengar att betala sina löpande utgifter, sätta av till framtida renoveringar eller sänka den befintliga avgiften.

Fler medlemmar

En bostadsrättsförening bygger på att medlemmarna hjälps åt med att sköta om fastigheten och huset. Med fler medlemmar fördelas arbetet än mer och en ny medlem kanske besitter välbehövliga talanger som föreningen kan dra nytta av.

Pengar till föreningen

De intäkter föreningen får för att sälja de outnyttjade ytorna kan användas till kommande renoveringar eller amortera ner på föreningens lån.

Minskat underhåll

Genom att konvertera en befintlig yta som föreningen har underhållsansvar på till en bostadsrätt övergår det invändiga underhållsansvaret till den nya medlemmen. På så sätt minskar föreningen sina underhållskostnader.

Vanliga frågor

+

Hur lång tid tar det att bygga om ytan?

Varje konvertering är unik och det är svårt att lämna ett generellt utlåtande på byggtid. Av erfarenhet är en normal byggtid 3-6 månader beroende på projektets omfattning. Utöver detta måste man dock även räkna med handläggningstider på stadsbyggnadskontoret samt projektering och upphandling.

+

Kan ni hjälpa till med andra renoveringar i samband med en ombyggnation?

Föreningen kan passa på att utföra åtgärder och renoveringar på sin fastighet i samband med en lokal-/vindsförädling. Eftersom vi redan är på plats kan vi också utföra andra renoveringar som ni efterfrågar. Till exempel kan det vara bra att göra takbyte, fasadrenoveringar, trapphusrenoveringar, fönsterbyten och renovering av tvättstugor i samband med byggnation.

+

Måste det finnas bygglov för att bygga ytterligare lägenheter och hur fås det i så fall?

För att göra väsentliga ombyggnationer av ett hus krävs ett bygglov ifrån stadsbyggnadskontoret. Bygglov söker vi och det är inget föreningen behöver lägga någon tid på. Handlingar så som arkitektritningar och utlåtanden ifrån sakkunniga är något vi tar fram till en bygglovsansökan. Det finns många saker att tänka på i samband med ett bygglov. Vad säger exempelvis detaljplanen, ligger fastigheten inom ett s k bullerområde, vad säger tillgänglighetskrav osv. Detta är något vi kontinuerligt arbetar med och har god kunskap om.

+

I vårt hus finns det ingen hiss, går det att bygga på vinden ändå?

Numera kan man frångå tillgänglighetskravet gällande hissar om föreningen bygger vindslägenheter som är högst 35 kvadratmeter stora, så kallade "Attefallslägenheter". Detta innebär att bostäderna kan beviljas bygglov utan att stadsbyggnadskontoret kan kräva hiss. Det går också att ansöka om dispens från hisskravet om t ex ert hus är av äldre karaktär och det inte är lämpat att installera en hiss. I sådant fall går det att bygga en större bostad även om hissen inte går ända upp.

+

Vår förening har en stor tomt, går det att bygga ett "Attefallshus"?

Tyvärr får inte föreningar lov att bygga sk "Attefallshus" på sin tomt. Om några tillbyggnader/ombyggnader ska göras så är det bygglovspliktigt.

+

Hur mycket betalt per kvadrat kan vi som förening få för vår yta?

Beroende på vart ytan finns geografiskt, dess förutsättningar och vilken typ av yta det är så varierar priset kraftigt. I Göteborg rör det sig från 5.000kr till 30.000kr per kvadratmeter och i Stockholm rör det sig från 30.000kr till 100.000kr där det senare i exemplen är centralt belägna vindsytor med goda förutsättningar till att bygga exklusiva lägenheter.

+

Vem har ansvaret för den nyproducerade lägenheten?

Vi bär fullt ansvar för den nyproducerade ytan från första spadtag till inflyttning av den nya medlemmen. Om något fel skulle uppstå med den nya lägenheten så ansvarar vi mot köparen under en bestämd tid efter inflytt. Normalt ligger det en garantitid på 5 år byggnationen och 2 år på vitvaror. Föreningen tar del av samtliga relevanta protokoll och besiktningar, från förbesiktning till slutbesiktning.

+

Vad måste styrelsen göra för att få möjlighet att avyttra en del av huset till en ombyggnation?

För att styrelsen ska ha möjlighet till att sälja av/avyttra en del av huset så behövs ett stämmobeslut. Detta eftersom det är en väsentlig ombyggnad av föreningens ytor. Antingen lägger styrelsen en motion på årsstämman eller kallar till en extrastämma enligt stadgarna. På stämman så behövs en sk enkel majoritet för att rösta om att avyttra t ex en vind till annat ändamål. Men ska stämman rösta om att flytta på ev vindsförråd krävs det sk kvalificerad majoritet, att minst 2/3 delar av de närvarande röstar ja för att flytta förråden. Även om det blir en kvalificerad majoritet som röstar för men inte alla röstar ja har också enskilda medlemmar rätt att ta frågan vidare till hyresnämnden för beslut i frågan. Det bör noteras att oftast går hyresnämnden på stämmans linje.

Kontakta oss

Sitter du i en styrelse eller är boende i en bostadsrättsförening och undrar vad ni kan göra i er förening? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte! 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.